Verilog code for 16-bit signed fixed-point N-tap FIR filter module

"s.fffffffffffffff" format

"s.fffffffffffffff" format

 • タグ:
 • タグはありません
// Fixed-point 16 bit N-tap FIR filter module -----------------------------
module FIRfilter #(
 parameter NTAPS = 4
 )
 (
 input wire[15:0] indata,
 input wire update,
 input wire inputmode,
 output wire[15:0] outdata
 ); 
 reg [15:0] coef[NTAPS-1:0];    // coefficients
 wire signed [31:0] mulline[NTAPS-1:0]; // input multiplied with coefficients
 reg signed [31:0] addline[NTAPS-1:0]; // adder buffer

 // input control
 integer n;
 always @(posedge update) begin
  // coefficients input mode
  if(inputmode==1) begin 
   for(n=0;n<NTAPS-1;n=n+1) begin
    coef[NTAPS-n-1] <=coef[NTAPS-n-2];
   end
   coef[0] <= indata;
  end
  // nomal input mode
  else begin
   addline[0] <= mulline[0];
   for(n=0;n<NTAPS-1;n=n+1) begin
    addline[n+1] <= addline[n]+mulline[n+1]; // accumulation
   end
  end
 end
 // multiplication
 genvar i;
 generate 
 for(i=0;i<NTAPS;i=i+1) begin : genfil
  multiplier mul(.clk(update),.a(indata),.b(coef[i]),.p(mulline[i]));
  // Optimized 'black-box' module : p = a * b
  //  input clk
  //  input [15:0] a
  //  input [15:0] b
  //  output [31:0] p
 end
 endgenerate
 // output assignment
 assign outdata = addline[NTAPS-1]>>>15;

endmodule