N88 BASIC for 家電店

  • タグ:
  • タグはありません
10 PRINT "HIT ANY KEY"
20 I$=INPUT$
30 IF I$="" THEN GOTO 20
40 BEEP
50 GOTO 40