shcでバイナリ化

# wget http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/sources/shc-3.8.9.tgz
# tar xvfz shc-3.8.9.tgz
# cd shc-3.8.7
# make